Utvärdering av styrelsearbete

Företags långsiktiga framgång beror till stor del på styrelsens kompetens och arbetsformer. Kollegiet för svensk bolagsstyrning har fastställt en kod, vars syfte är att stärka förtroendet för svenska börsbolag. Även icke börsnoterade bolag och verksamheter refererar ofta till koden, som anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Enligt koden ska styrelsen årligen utvärdera styrelsearbetet genom en systematisk och strukturerad process och fortlöpande utvärdera VD:s arbete.

Vi har instrument och processer för genomlysning och utvärdering enligt de krav koden ställer.